Ahojte, milovníci vánočního shonu a posledních chvil před štědrovečerní večeří! Máme pro vás malý, ale důležitý vánoční příběh: poslední objednávky před Vánoci přijímáme do 20.12.2024, pak naše elfy začnou sečíst vše od stromečků po ozdůbky během inventury. Ale nezoufejte, po svátcích, konkrétně od 8.1.2025, se vrátíme a vaše objednávky budou opět létat ven z dílny rychleji než saně s Rudolfem na čele. Tak neváhejte a posílejte svá přáníčka, aby stihla dorazit dříve než první vločka! 🎄✨

Podmínky ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme vyhotovili s cílem seznámit Vás s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme osobní údaje. Při zabezpečení ochrany soukromí a osobních údajů postupujeme výhradně v souladu s platnou legislativou, tj. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) a dalšími právními předpisy tuto oblast upravující.

 

 1. Kdo je správcem osobních údajů a jaké jsou kategorie subjektů osobních údaj, jejichž osobní údaje zpracováváme?

Správce osobních údajů:

 • Levram tech s.r.o., IČ: 08420831, DIČ: CZ 08420831, se sídlem: Nedbalova 2295/13, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00 Ostrava, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 79500.

Kategorie subjektů údajů:

 • zákazníci Správce, tj. osoby, které se Správcem uzavřeli smlouvu o poskytnutí služeb či zboží;
 • zaměstnanci Správce, uchazeči o zaměstnání;
 • dodavatelé služeb a osoby činné pro Správce na základě jiného smluvního vztahu.

 

 1. Jaké osobní údaje o subjektech údajů zpracováváme?

O zákaznících Správce zpracováváme tyto osobní údaje: osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci subjektu údajů, tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu; v případě že je zákazník fyzickou osobou podnikající dle zvláštních právních předpisů, zpracováváme dále i jeho obchodní firmu, IČO a DIČ. Dále za účelem komunikace se zákazníkem při odebírání zboží, potažmo při vyřizování objednávky zpracováváme jeho kontaktní údaje, jako je telefonní číslo a e-mailová adresa. Za účelem platebním dále můžeme zpracovávat číslo bankovního účtu zákazníka.

O ostatních subjektech zpracováváme tyto osobní údaje: identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci subjektu údajů, tj. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu; u dodavatele – fyzické osoby podnikatele též obchodní firma, IČO a DIČ. Dále zpracováváme kontaktní údaje – osobní údaje, které umožňují kontakt se subjektem údajů v rámci plnění smluvních povinností (kontaktní adresa, emailová adresa, číslo telefonu, popř. platební údaje – číslo bankovního účtu).

Další osobní údaje (nad rámec výše uvedeného), můžeme zpracovávat se souhlasem subjektu údajů za účelem např. marketingu.

 

 1. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od subjektu údajů, v rámci uzavírání smlouvy o poskytování služeb a dále při jednání o uzavření jiného smluvního vztahu (se zaměstnancem, při uzavírání smlouvy s dodavatelem apod.), příp. od třetích osob v souladu s Nařízením, a to především z veřejných zdrojů při respektování účelu zpracování osobních údajů.

 

 1. Jakým způsobem a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Zpracování osobních údajů vykonává Správce. Zpracování probíhá v provozovně Správce pověřenými zaměstnanci Správce, případně zpracovateli. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně i manuálním způsobem v případě osobních údajů v listinné podobě, a to za dodržování všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Při zpracování osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování (tedy bez ingerence člověka), včetně profilování. Osobní údaje jsou po celou dobu chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány povinností mlčenlivosti, zejména naši zaměstnanci a zpracovatelé.

Osobní údaje uchováváme po dobu plnění smluvního vztahu a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy (zákonné promlčecí doby) a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

 

 1. Na základě jakého právního titulu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy o poskytování služeb či zboží, dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

V rámci jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy s dalšími subjekty údajů (zaměstnanci, dodavatelé) jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, tedy za účelem plnění této smlouvy.

Osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů Správce v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a to zejména vymáhání případných vzniklých pohledávek ze smluv uzavřených se subjektem údajů. Dále mohou být osobní údaje subjektů údajů zpracovávány k využití přímého marketingu (tj. k zasílání nabídek o produktech, informací o nových produktech), a to na základě souhlasu subjektu údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Osobní údaje jsou zpracovávány ze strany Správce také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, např. ke státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní, soudům, exekutorům, notářům), pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů.

 

 1. Jaká má subjekt údajů zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování:

Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat Správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů ze strany Správce.

Právo vznést námitku:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Správce námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Správce nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Správce.

Právo na přenositelnost údajů:

Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Správce a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

Jestliže je právo zpracovávat osobní údaje založeno na udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů, může tento souhlas subjekt údajů kdykoliv odvolat; jedná se např. o marketingový souhlas. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

K realizaci všech svých práv může subjekt údajů využít kontaktní údaje uvedené níže v bodě 7 těchto Zásad. Správce bez zbytečného odkladu informujeme subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a o přijatých opatřeních (Nařízení k tomu Správci dává lhůtu 1 měsíce od obdržení žádosti).

 

 1. Kde může uplatnit subjekt údajů svá práva či případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, či uplatnit jakékoliv své právo může subjekt údajů realizovat některým z těchto způsobů:

 • písemně na adrese Nedbalova 2295/13, 702 00 Ostrava
  • e-mailovou zprávou na info@levramcorp.cz

Těmito výše uvedenými cestami může subjekt údajů Správce kontaktovat s jakoukoliv žádostí či dotazem týkajícím se zpracování osobních údajů.

 

 1. Komu poskytujeme osobní údaje?

 

Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím zaměstnanců Správce nebo Správcem pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl. 28 Nařízení. Ve všech případech však Správce dbá na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které Správci a jeho zpracovatelům vyplývají z platné legislativy a při předání dbá, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

Zpracovateli/příjemci osobních údajů jsou zejména:

 • státní orgány a další instituce v rámci zákonných povinností, zejména orgány státní správy, soudy, správce daně, orgány činné v trestním řízení, orgány sociálního zabezpečení, exekutoři, notáři, Česká asociace pojišťoven, pojišťovny;
 • externí subjekty, které poskytují Správci služby, jedná se zejména o:
  • subjekt spravující informační systém Správce
  • externí účetní, daňoví poradci, auditoři
  • subjekt poskytující služby v oblasti hlídání areálu Správce na adrese sídla Správce
  • přepravci, dopravci
  • subjekty poskytující služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany
  • subjekty poskytující služby v oblasti školení, vzdělávání
 • s předchozím souhlasem nebo na příkaz subjektu údajů mohou být osobní údaje poskytnuty dalším subjektům;

 

 1. Co znamenají pojmy obsažené v těchto Zásadách?
  • Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, pokud lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
  • Subjekt údajů – fyzická osoba, jehož osobní údaje jsou Správcem zpracovávány;
  • Správce – subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
  • Zpracovatel – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;
  • Příjemce – každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
  • Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soustavy operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zejména se jedná o shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování, likvidace.

 

Tyto Zásady ochrany osobních jsou platné a účinné ke dni 25.02.2021. Aktuální platné znění těchto zásad je uveřejněno na našich webových stránkách https://www.levramcorp.cz nebo je k dispozici v sídle naší společnosti na adrese Nedbalova 2295/13, 702 00 Ostrava.